Laurentiu-Paul POP | Avocat Timisoara | beyondlegal

dreptul consumului.

Ce reprezintă dreptul consumului?

Dreptul consumului are în vedere protecția consumatorului care ca și noțiune înglobează toate drepturile pe care le ai tu, în calitate de consumator de bunuri (servicii) în raport cu furnizorii acestora.

Dreptul consumului are în vedere, în mare parte, următoarele domenii:

servicii oferite:

întrebări frecvente.

Care sunt drepturile mele ca și consumator?

Drepturile tale în calitate de consumator, la încheierea contractelor, sunt următoarele:

 

a) libertatea de a lua decizii la achiziționarea de produse și servicii, fără a li se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte în vânzare, de natură a influența opțiunea acestora;

b) de a beneficia de o redactare clară și precisă a clauzelor contractuale, indicarea exactă a prețurilor și tarifelor și, după caz, a condițiilor de garanție;

c) de a fi exonerați de plata produselor și serviciilor care nu au fost solicitate, precum și de achitarea prețurilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobânzilor și penalităților care nu au fost stipulate inițial în contracte sau în alte documente aferente contractelor;

d) de a fi despăgubiți pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;

e) de a li se asigura service-ul necesar și piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părți;

f) de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea prețului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobânzilor, penalităților și a altor eventuale costuri stabilite inițial este posibilă numai cu acordul scris al consumatorului;

g) de a sesiza asociațiile de consumatori și organele administrației publice asupra încălcării drepturilor și intereselor lor legitime, în calitate de consumatori, și de a face propuneri referitoare la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor;

h) de a fi notificați în scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobânzilor, comisioanelor, penalităților sau oricăror altor costuri, cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea noilor valori;

i) de a fi notificați cu 30 de zile înainte de data la care contractul se prelungește în mod automat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată, în vederea formulării în scris de către consumator a unei opțiuni de prelungire a valabilității acestuia.

j) alte drepturi stabilite prin alte legi / acte normative

Cum trebuie să fie redactat un contract pe care-l primesc în calitate de consumator?

Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Ce se întâmplă când este neclar înțelesul unei clauze dintr-un contract încheiat cu consumatorul?

Conform legii acea clauză se interpretează în favoarea consumatorului.

Ce este o practică comercială înșelătoare?

Pe scurt, are în vedere practica comercială care poate induce în eroare consumatorul sau poate conține informații false, fapt ce împiedică consumatorul să ia o decizie liberă, în cunoștință de cauză.

 

O practică comercială este considerată înșelătoare dacă conține informații false sau poate induce în eroare consumatorul mediu.

 

Aceasta poate determina sau este susceptibilă să determine consumatorul să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informațiile sunt corecte în legătură cu anumite aspecte

Ce este o omisiune înșelătoare?

Pe scurt, presupune o omisiune a informațiilor materiale de care consumatorul mediu are nevoie pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. 

 

Astfel, practica comercială este considerată o omisiune înșelătoare dacă omite informații esențiale necesare consumatorului mediu pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Aceasta poate determina sau este susceptibilă să determine consumatorul să ia decizia de a cumpăra pe care altfel nu ar fi luat-o.

Ce este o practică comercială agresivă?

O practică comercială este considerată agresivă dacă, prin hărțuire, constrângere sau influență nejustificată, limitează semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs. Aceasta poate determina sau este susceptibilă să determine consumatorul să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o.

Ce este o clauză abuzivă?

Pe scurt, clauza abuzivă reprezintă acea clauză contractuală care nu a fost negociate individual și care cauzează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului.

 

Definiție legală: O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

 

Important de subliniato clauză în care se stabilește un preț excesiv nu este abuzivă propriu-zis cât timp contractul este eligibil și ușor de înțeles. În cazul unui preț excesiv sau probleme privind consimțământul atunci sunt aplicabile prevederile de la leziune, dol etc. din Codul Civil.

 

Care ar fi niște exemple de clauze abuzive?

Legea oferă o listă de clauze pe care le consideră, de drept, abuzive:

 

a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.

b) obligă consumatorul să se supună unor condiții contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoștință la data semnării contractului;

c) obligă consumatorul să își îndeplinească obligațiile contractuale, chiar și în situațiile în care profesionistul nu și le-a îndeplinit pe ale sale;

d) dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să își exprime opțiunea a fost insuficientă;

e) dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor și serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

f) dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor și serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

g) dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;

h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu își îndeplinește obligațiile contractuale;

i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporționat de mari în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;

j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunța sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:

– profesionistul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e);

– profesionistul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale;

– profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunțării unilaterale;

k) exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acțiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor și serviciilor;

l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acțiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în același timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;

m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricții în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părți din contract;

n) dau dreptul profesionistului să transfere obligațiile contractuale unei terțe persoane – agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer servește la reducerea garanțiilor sau a altor răspunderi față de consumator;

o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanță pe care el ar avea-o asupra profesionistului;

p) prevăd că prețul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a crește prețurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care prețul final este prea mare în raport cu prețul convenit la momentul încheierii contractului.

r) permit profesionistului obținerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existența compensațiilor în sumă echivalentă și pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;

s) dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă același drept și pentru consumator;

t) dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepția unor motive întemeiate.

Ce tipuri de contracte contin clauze abuzive?

De regulă, contractele care conțin clauze abuzive sunt cele încheiate cu diverși profesioniști cum ar fi: băncile sau IFN-urile, societățile ce oferă servicii de telefonie mobilă, furnizorii de utilități etc.

Ce este contractul la distanță?

Pe scurt, este contractul încheiat între Dvs. și un profesionist, la distanță (online, telefonic, whatsapp etc) sau prin vizite nesolicitate de către acesta din urmă.

 

Definiția legală, pe larg: Contractul încheiat între profesionist și consumator, utilizând mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a acestora, până la și inclusiv în momentul încheierii contractului.

Ce drepturi am în cazul unui contract la distanță?

Contractul la distanță implică faptul că aveți dreptul de a vă retrage în 14 zile de la semnare – fără nicio justificare – sau 30 de zile dacă contractul a fost încheiat în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de către un profesionist (contract încheiat în afara spațiilor comerciale).

 

De asemenea, contractul la distanță implică mai multe drepturi pe care le aveți (dreptul la informare) și are o reglementare mai largă, este însă important să cunoașteți simplul fapt că un contract încheiat la distanță vă oferă drepturi suplimentare.

Am comandat online, dar am ridicat produsul fizic din magazin, pot returna produsul?

Da, deoarece este considerat comerț la distanță, comanda fiind finalizată online. Nu are relevanță că plata sau ridicarea se face în magazin. Vei avea 14 zile la dispoziție pentru a returna produsul, în cazul în care nu ești mulțumit de acesta.

Cum funcționează răspunderea pentru produse defecte?

Răspunderea producătorului are în vedere condiția ca defectul unui produs să determine :

 

  1. prejudiciul cauzat prin moartea sau vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane;
  2. deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei ori consumului privat şi să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui să fie mai mare de 200**) lei.

Important de subliniat că și curentul electric este considerat „produs” în sensul Legii nr. 240 din 2004.

Pot obține despăgubiri ca urmare a unui produs defect?

Da, producătorul sau importatorul / distribuitorul din țară răspunde pentru orice fel de prejudicii cauzate de către un produs defect (defectul unui produs).

 

Răspunderea este una obiectivă și nu necesită dovedirea vreunei culpe a producătorului, nefiind necesară dovedirea vinovăției acestuia.

 

Astfel, trebuie dovedită doar legătura de cauzalitate dintre defectul produsului și prejudiciul produs – lucru care este mai complicat decât pare.

 

Răspunderea producătorilor pentru produse defecte reprezintă un domeniu vast și complex, fiind necesar un studiu aprofundat al defectului de produs, o eventuală expertiză, totul pentru a construi un caz solid înainte de începerea negocierilor/litigiului  cu producătorul. 

Ce înseamnă un produs defect?

Conform legii produsul defect este produsul care nu oferă siguranţa la care persoana este îndreptăţită să se aştepte, ţinându-se seama de toate împrejurările, inclusiv de:

 

1. modul de prezentare a produsului;

2. toate utilizările previzibile ale produsului;

3. data punerii în circulaţie a produsului.

 

De sublniat că un produs nu poate fi considerat cu defecte numai pentru că, ulterior, un produs similar perfecţionat a fost pus în circulaţie

 

 

 

Când este exonerat producătorul pentru un produs defect?

Producătorul este exonerat de răspundere, conform legii, dacă dovedeşte unul dintre următoarele aspecte:

a) nu el este cel care a pus produsul în circulaţie;

b) în funcţie de împrejurări, defectul care a generat paguba nu a existat la data la care produsul a fost pus în circulaţie sau a apărut ulterior punerii în circulaţie a produsului, din cauze neimputabile lui;

c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de distribuţie în scop economic al producătorului şi nu a fost fabricat sau distribuit în cadrul activităţii sale profesionale;

d) defectul se datorează respectării unor condiţii obligatorii, impuse prin reglementările emise de autorităţile competente;

e) nivelul cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice existent la momentul punerii în circulaţie a produsului nu i-a permis depistarea defectului în cauză;

f) defectul se datorează nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de utilizare furnizate în documentele tehnice care însoţesc produsul, demonstrate în baza expertizei tehnice de specialitate.

Garanția legală de conformitate este obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

Mi s-a stricat produsul după expirarea garanției de conformitate de 2 ani, mai pot face ceva?

Da, poți să pretinzi remedierea sau înlocuirea produsului dacă acesta nu mai poate fi folosit pentru scopul pentru care a fost produs ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii. 

 

Durata medie de utilizare reiese din documente tehnice sau declarațiile producătorului sau din contract și reprezintă durata medie de utilizare în care produsul să se mențină funcțional în condiții normale (dacă au fost respectate condițiile de transport, manipulare, depozitare și exploatare.) Ca și condiție, produsul trebuie să fie unul complex (frigider, etc).

Ce drepturi am pentru un produs neconform?

În cazul lipsei conformității, ai dreptul:

 

  • să soliciți repararea fără plată (inclusiv fără plată transport etc) a produsului sau înlocuirea acestuia (caz subsidiar)
  • să beneficiezi de o reducere corespunzătoare a prețului
  • să soliciți încetarea (rezoluțiunea) contractului în anumite condiții
În ce condiții pot solicita rezoluțiunea (încetarea) contractului pentru un produs neconform?

Poți să soliciți încetarea (rezoluțiunea) contractului în următoarele cazuri:

 

  • dacă nu ai beneficiat de repararea sau înlocuirea produsului
  • dacă nu s-a reparat produsul într-un termen rezonabil
  • dacă repararea sau înlocuirea produselor s-a făcut cu incoveniente majore pentru consumator.
Cum se apreciează dacă un produs este conform sau nu?

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

 

a) corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;

d) fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Ce informații trebuie să primesc înainte să închei un contract cu o agenție imobiliară?

În cazul serviciilor de intermediere imobiliară, consumatorul va fi informat în scris, corect, complet și precis, încă din faza precontractuală, cu privire la:

 

a) prețurile practicate în piață pentru tipul de imobil ce urmează a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informațiilor existente în baza de date a agenției imobiliare;

b) deficiențe și alte inconveniente cunoscute de agenția imobiliară sau pe care în mod rezonabil putea să le cunoască, incluzând surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, pericol de inundații sau surpări, organizarea în apropiere a unor manifestări populare periodice, istoricul terenului sau al clădirii, posibile dezavantaje ale vecinătăților;

c) nivelul comisionului practicat de agenția imobiliară;

d) situația juridică a imobilului;

e) nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumator, pentru obținerea documentelor și întocmirea actelor necesare încheierii contractului.

Când NU sunt obligat să plătesc comisionul către o agenție imobiliară?

Agenția imobiliară nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului în oricare dintre următoarele situații:

 

a) când între consumator și agenția imobiliară nu este încheiat un contract de intermediere;

b) când contractul de vânzare-cumpărare/închiriere nu s-a încheiat;

c) când contractul nu are stipulată clauza de exclusivitate, iar tranzacția s-a realizat fără participarea agenției imobiliare.

Ce trebuie să conțină un contract cu agenția imobiliară?

Contractul de intermediere imobiliară va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) datele de identificare a părților;

b) obiectul contractului/natura serviciului prestat;

c) prețul solicitat de proprietar/pe care este dispus să îl plătească cumpărătorul;

d) termenul de valabilitate al contractului;

e) condițiile în care contractul poate fi denunțat unilateral;

f) condițiile în care contractul poate fi reziliat;

g) nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agenției imobiliare pentru contractul ce urmează să se încheie;

h) clauza de exclusivitate, în cazul în care aceasta a fost acceptată de părți;

i) precizarea situațiilor în care consumatorul datorează comision agenției imobiliare;

j) drepturile și obligațiile părților;

k) situațiile de forță majoră;

l) data încheierii contractului.

Alte întrebări?

Te așteptăm să ne contactezi, prin orice mijloc de comunicare, oricând, de oriunde.